Strona główna
Oferta
Cennik
Kontakt

Rachunkowość


Usługi podstawowe
 • prowadzenie ksiąg handlowych, księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczeń w formie ryczałtu,
 • prowadzenie rejestrów i rozliczeń VAT,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie i wysyłanie do właściwego urzędu deklaracji podatkowych PIT-1, PIT-5, PIT-5L, PIT-28, VAT-7, VAT-7L, CIT-8, PCC-1 i in.,
 • konsultacje w prowadzeniu ksiąg oraz z zakresu prawidłowego prowadzenia stosownych ewidencji,
 • przygotowywanie przelewów i należności podatkowych.
Usługi dodatkowe
 • analiza oraz korekty dokumentów lat ubiegłych,
 • sporządzanie bilansów i rachunków zysków i strat,
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz sporządzanie i wysyłanie do właściwego urzędu rocznych deklaracji podatkowych,
 • rejestracja działalności gospodarczej,
 • aktualizacja danych w prowadzonej działalności (NIP-1, NIP-2, NIP-B, NIP-C, NIP-1/A, NIP-2/A, NIP-D),
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie biznes planów.

Kadry i płace


Usługi podstawowe
 • sporządzanie całościowej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy (umowa o pracę, wypowiedzenie warunków płacy i pracy, świadectwo pracy, i in.),
 • prowadzenie pracowniczych teczek osobowych,
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników (urlopy wypoczynkowe, bezpłatne, szkoleniowe, okolicznościowe oraz inne zwolnienia od pracy),
 • sporządzanie listy płac (naliczanie miesięcznych wynagrodzeń z uwzględnieniem świadczeń zusowskich, nagród, premii, nadgodzin, rozliczanie delegacji służbowych itd.),
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło i in.),
 • konsultacje w zakresie refundacji kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych.
Usługi dodatkowe
 • opracowywanie kart stanowiska pracy oraz aktów prawa wewnętrznego (regulaminy pracy, wynagradzania, przyznawania świadczeń socjalnych),
 • konsultacje z zakresu prawa pracy,
 • usługi z zakresu human resources menagement (rekrutacja nowych pracowników, oceny okresowe pracowników itd.).

Rozliczenia ZUS


Usługi podstawowe
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA),
 • rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników ZUS (sporządzanie druków ZUS ZUA i ZUS ZWUA).
Usługi dodatkowe
 • przygotowywanie druków RMUA dla każdego pracownika,
 • asysta i współpraca z klientem przy inspekcjach i kontrolach ZUS,
 • przeprowadzanie korekt deklaracji,
 • rejestracja elektronicznego przekazu rozliczeń ZUS.

Strona głównaOfertaCennikKontakt

Copyright © 2012 by AGNIK Kancelaria Księgowa, All Rights Reserved.
Layout © by GRX.pl - Szablony WWW